Мамлекеттик сатып алуулар боюнча адистердин компетенттүүлүгүнүн критерийи

23/06/2022
1689 | 0
Чолпонкул кызы Акмарал
Илимий - изилдөө иш

Реферат: бул макалада компетенттүүлүк критерийи жана мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү адиске карата квалификациялык талаптар каралат.

Негизги сөздөр: Мамлекеттик сатып алуулар, товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу, адис, мамлекеттик жана муниципалдык муктаждыктар, квалификация, кесиптик компетенция, даярдоо, окутуу.

Киришүү. Мамлекеттик сатып алуулар - консолидацияланган бюджеттин каражаттарынын олуттуу көлөмү сарпталган экономикалык иштин маанилүү чөйрөсү . Иштин бул түрү иштин ар кандай чөйрөлөрүндө - макро жана Микроэкономика , маркетинг , укук таануу боюнча ар тараптуу билимдерди жана компетенцияларды сатып алуу боюнча адистен талап кылат ( конкурстун предмети же сатып алуу жол-жобосунун башка түрү жана эмгек мыйзамдарынын негиздери болуп саналган товарларды жеткирүүнү жүзөгө ашыруу , иштерди аткаруу , кызмат көрсөтүү жөнүндө мыйзамдардын жоболорун кошкондо ) . Мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис көндүмдөргө ээ болушу керек жана сатып алуулар боюнча жылдык пландарды түзө билиши керек , . Мамлекеттик сатып алууларга катышуу расмий сайтта жана электрондук соода аянтчаларында эркин иштей билүүнү камтыйт . Кызматчынын "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис" кызматынын квалификациялык мүнөздөмөсү Кыргыз Республикасынын Президентинин 3-апрель 2015-жылдагы "мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" жарлыгы менен белгиленген конкурстук негизде товарларды ( жумуштарды , кызмат көрсөтүүлөрдү ) Мамлекеттик сатып алуу жол-жоболорун жүргүзүү боюнча талаптарга ылайык иштелип чыккан

Стандарт предметтик чөйрөдөгү адистин компетенттүүлүгүнүн критерийлери менен зарыл болгон кесиптик даярдыкты, жетиштүү билим деңгээлин жана практикалык көндүмдөрдү камтыйт. Өз кезегинде зарыл болгон кесиптик даярдык жогорку билимдин, илимий-практикалык иш стажынын болушун, мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө кайра даярдоо же квалификациясын жогорулатуу жөнүндө документтин милдеттүү түрдө болушун камтыйт. Зарыл болгон кесиптик даярдыктын критерийине ылайыктуулугун текшерүү.

Тестирлөө, маектешүү жана документтердин долбоорлорун даярдоо жолу менен, тапшырмага ылайык, талапкердин билим деңгээли жана практикалык көндүмдөрү текшерилет. Сатып алуу чөйрөсүндөгү адистердин компетенттүүлүк стандартына шайкештигин текшерүүнүн негизинде талапкерлерге эки предметтин биринде сапат сертификаттары берилет:

  1. мамлекеттик жана муниципалдык муктаждыктарды камсыз кылуу үчүн сатып алуулар;
  2. юридикалык жактардын айрым түрлөрүн сатып алуу.

Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү адистин кесиптик ишинин негизги милдети сатып алууларды жүзөгө ашырууда бюджеттин каражаттарын пайдалануунун натыйжалуулугун, мамлекеттик муктаждыктар үчүн берилген товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын, кесиптик деңгээлин, кызматкерлердин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жана мотивациясын жогорулатуу болушу керек. Кесиптик стандарттын талаптарына ылайык адистерди даярдоо бардык тармактарда жүргүзүлүшү керек.

- кесиптик функцияларды аткаруу тажрыйбасы: сатып алуу документтерин түзүү, мониторинг жүргүзүү, товарларды, документтерди экспертизалоо ж. б. Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө адистерди даярдоого рыноктун суроо-талабы квалификациянын жана компетенттүүлүктүн зарыл деңгээлине ээ квалификациялуу педагогикалык кадрларды даярдоо зарылдыгын түзөт.

Корутунду

Жогоруда баяндалгандардын негизинде мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсү квалификациялуу кадрларга муктаж деп ырастоого болот. Бул тармактын адистери квалификациясын жогорулатуу же кесиптик кайра даярдоо курстарында окутуу жолу менен өз квалификациясынын жана кесиптик билиминин деңгээлин колдоого жана жогорулатууга милдеттүү. Бул тиешелүү билим берүү өнүмүн-билим берүү программасын иштеп чыгууга жана сунуштоого түрткү болушу мүмкүн. Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө адисти окутуунун билим берүү программасы билим берүү жана кесиптик стандарттын белгиленген талаптарына жооп бериши керек.