Китептер, макалалар
1735 | 0
3
Мыз мааныгы кошкоочунун арзанысынын зыяндылык чыгаруунун тизмеси
Түшүнүү: Бул макале жемеңин азырки дурстуду аныктап, ушурдагы бузууларды көрүп, ал эле катталууну жана аяктоо системасын үңүмөтүң жана аяктоо боюнча учур жүзүтүү жаткан учурларды иштеп чыгууга, көп жерги аймактардан жерли фермерге чейинки, регионалдык консолидация точкасынан өтүп, иштеп чыгуу жана экспорт иштетүүгө чейинки жерги консолидация меркездерине дейишини эле өз абалында жасоо жана иштеп чыгууга арналган толук үйрөнүш аткарган. Тышкы экспорт обеминде көчүү, улуттук соткучтордун ачууларын жок кылуу, үчүн көп жерги курама деп жатканы менен бул жумуш көрсөтүлгөн маалыматты аныктаган макале. Бул курама уруксаттарды эле: Өлкөгө каржы бардык аныктаган ачуулар үчүн көчүүнү көбөйтүүгө мүмкүндүк берүү үчүн күчтүү Жерги жана тышкы соткучтордо суу-май жаракаттык стандарттарын талап кылуу үчүн суу-май жаракаттардын стандарттарын камсыздатат Учурлук жемиш-жандык мамлекеттин кызматтарынын, андан башка суу-май жаракаттардын сатып алынган жарым ишкерлеринин кызматтарында арзан тезе турган ишкерлердин кызматтарынын көбөйүнө көмөктөшөт Кыргызстандын жетекчилердин барагына кабыл алынган толук жарым ишкерлерди, аралык оңой да агымдагы үчүн киимдүү жеткилеңин камсыздатат. Китептер: Щербаков В.В, 2009.Основы логистики. Издательский дом Питер, Бауэрсокс Д, Клосс Д, 2001. Логистика: Интегрированная цепь поставок М.: ЗАО «Олимп-Бизнес». Аникин Б.А, Родкина Т.А, 2008. Логистика. Учебное пособие. ООО «Издательство Проспект». Родкина Т.А, 2001. Информационная логистика. М.: Экзамен. Аникин Б.А, 2003. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций: учебное пособие М.: ИНФРА- М. Гаджинский А.М, 2000. Логистика: учебник М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг». 2005. Московский рынок сухофруктов. IPSOS, ACDI VOCA, 2006. «Рынок переработанной плодоовощной продукции Казахстана». ООО «Маркетинг-сервис Бюро», 2006. «Рынок переработанной плодоовощной продукции Казахстана», Аркетинг Сервис Бюро, Бишкек.
1468 | 0
3
Цифраландыруунын деңгээли боюнча логистикалык тизмелерди даярдоого берилүүдүн рөлү
Габор Наги, көмөкчү-изилдөөчү, Логистика Институту, Мишкольц Университети Агота Баняй, байланыштырылган профессор, Мишкольц Университети Белла Иллеш, профессор, Мишкольц Университети Аннотация: Логистика, кошумча интеграцияга иле келген наукадан бири болуп, компаниялардын көп жағында амалдарында кызмат кылууда анык рөл атайт. Бул күндөйде, жакшы, тез жана ишенимдүү клиенттерге кызмат көрсөтүү үчүн, компаниялар желеке иштейт. Клиенттердин мүмкүнчүлүктөрүн толтуруудан кийин, бүгүнки экономикалык кезектин айланыштырылган стратегиясын жеткиликтүү жөнүндө оптималдуу нүктөгү издөө маалыматтар керек. Ишке катышып, ишке катышуунун формасына көз күрүлгөн, жеткилүүдөгү жердеги өзгөрүүлөрүндө, бир жерде жүргүндөк өнөктөө структуразын көчүрүп, көптөрлүктөрүнүн көчүрүлүшүү болуп түрдү. Бул ишке катышуу формасы, глобализациялык жүйелердеги күндүзгү ишкердүү жана системалык жакындагы көрүнүштүү көрүү аркылуу көрсөткөн үлүш. Бул ишке катышуу формасы биздин эффективдиктин мас түрүнө түшүндүрүштүү жакшылыктын бири болуп, экинчи түшүндүрүш мүмкүн эмес. Энергияны, колдонууну, көзгөйтүү жана жакшыртууну, сапаны киргизүү керек. Бунун билеттерин билдүүчү жөнүндө, биз эле билинген методду колдонобуз, биз логистикалык процессдерди эффективдиктин окуй төмөндөөнү мүмкүнчү эмес кылат. Калыптар: логистикалык тизме, сапаттыкты камтыйткан, цифраландыруу, эффективдиктин издөөсү.
904 | 0
1
Виртуалдык логистикалык борбордун жардамы менен чек аралардагы логистика боюнча кызматташуу мумкунчулукторун кенейтуу
Петр Taмаш1*, Бела Иллеш2, Тамаш Баняй3, Агота Баняйне Точ4, Уметалиев Акылбек5, Роберт Скапинес6 1,2,3,4,6 - Логистика Иституту, Мишкольц Университети, Венгрия 5 - «Логистика» кафедрасы, И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университети, Кыргызстан Абстракт Чек аралардагы логистикалык кызматташуу кенири пайдаланылбай жатат, алардын башкы себеби – виртуалдык логистикалык борбордун ишке кирбегендиги. Мишкольц Университетинин Логистика институту виртуалдык логистикалык борборлорду бардык экономикалык тармактарда тузуу жана иштетуу мумкунчулукторун изилдеп чыкты (мисалы, транспорт, техникалык тейлоо ж.у.с.). Бул макалада чек аралардагы кызматташуу учун виртуалдык логистикалык борбордун иш-аракеттеринин снушталган концепциясы жарыяланды, ошондой эле сунушталган иштоо механизмдердин артыкчылыктары да изилденди. Сунушталган концепция Мишкольц (Венгрия) - Кошице (Словакия) чек ара региондорунда виртуалдык логистикалык борборду онуктуруунун мыкты негизи болуусу абзел, жана дагы Бишкек (Кыргызстан) - Алматы (Казахстан) чек ара райондорунда да колдонууга болот. Маанилуу создор: чек ара кызматташтыгы, логистикаллык тейлоо, виртуалдык логистикалык борбор.
Д.Р.Алмазбеков, А.К.Долотбакова
1482 | 0
Транспорт жана логистикалык системаларга инвестициялардын натыйжалуулугун баалоо
Макалада транспорттук-логистикалык системаларга инвестициялардын натыйжалуулугун баалоонун негизги маселелери каралат, алар транспорттук системаларды каржылоого программалык- багытталган мамилени колдонуунун алкагында бюджеттик каражаттарды сарамжалдуу пайдалануу жагынан ар кандай деңгээлдерде маанилүү болуп калышы мүмкүн. Түйүндүү сөздөр: транспорттук жана логистикалык система, логистикалык чынжырлар, инвестициялар, материалдык агымдар, финансылык агымдар, дүң киреше, жалпы чыгымдар, нарк функциясы, туруктуу чыгымдар, өзгөрүлмө чыгымдар Китептердин тизмеси 1. Надирян, С.Л. Влияние транспорта на инвестиционную привлекательность региона. /С.Л. Надирян, Д.Ю. Дудник, А.О. Гибашева // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. - 2013. - № 5. - С. 146-150. 2. Коновалова, Т.В. Влияние инвестиций в основной капитал транспорта на развитие экономики региона / Т.В. /Коновалова, С.Л. Надирян // Вестник Саратовского государственного технического университета. -2013. - Т. 2. - № 2 (71). - С. 333-336. 3. Коновалова, Т.В. Оптимизация инвестиций транспортно-логистическую деятельность предприятия. / рян // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2013. - №3. - С. 208-210.
А.Т.Турусбекова, А.В.Литвинова, А.А.Орозонова
1186 | 0
Мамлекеттик ишканалардын сатып алуу иштерин уюштуруу
Электрондук сатып алуулардын түшүнүгү жана түрлөрү каралат. Электрондук сатып алуулар технологиясын активдүү киргизүү үчүн айдоочулар аныкталды. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик уюмдарынын сатып алуу процесстерин уюштуруу кыскача мүнөздөлөт. Мамлекеттик сатып алуулардын укуктук аспектисине өзгөчө көңүл бурулду. Ошондой эле электрондук сатып алуулардын негизги көйгөйлөрү жана аларды чечүү жолдору каралат. Түйүндүү сөздөр: сатып алуулардын логистикасы, электрондук соода аянтчалары, цифралык кол тамга, электрондук соода, сатып алуулар бөлүмү, мамлекеттик сатып алуулар порталы Китептердин тизмеси 1. Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» от 3 апреля 2015 года № 72 2. Положение о применении рамочного соглашения от 31.12.2019 3. Юдина М. Трудности перевода. Роль закупок в становлении инновационной экономики // Информационно-аналитическое издание «Бюллетень Оперативной Информации «Московские торги». 2015. № 11. С. 46–49. 4. http://zakupki.gov.kg/popp/ 5. Ассоциация электронных торговых площадок [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: http://www.aetp.κg
Уметалиев А.С., Султанкулов У.Т., Асылбеков У.И.
1355 | 0
Мамлекеттик сатып алуулар системасына жасалма интеллектти киргизүү
Бул макалада мамлекеттик сатып алууларга жасалма интеллектти киргизүүнүн негизги көйгөйлөрү, ошондой эле аларды чечүү боюнча сунуштар каралат. Институционалдык структуралар жасалма интеллект системаларынын өзгөчөлүктөрүн эске алганда, сатып алуу инновацияларын колдоно алышат. Түйүндүү сөздөр: жасалма интеллект, мамлекеттик кызматтар, машиналарды үйрөнүү, мамлекеттик институттар
Студенттердин илимий-изилдөө иштери
Шарипова Эльмира
Илимий - изилдөө иш
1327 | 0
Применение аналитических данных сайта Исследовательского центра логистики и государственных закупок для анализа реализации Проектов Государственных Инвестиций (ПГИ)
Анастасия Голощапова
1625 | 0
Изменения в Законе «О государственных закупках» и их влияние на ее эффективность
Ушул сайттын BI аналитика модулунун берилмелеринин негизинде студенттер, мугалимдер, талдоочулар жана кенешчилер жазган макалаларды жарыялап баштайбыз. BI – бул жасалма бизнес акылман жардамчы, биздин сайттын аналитика болугунун тиркемеси. Бул тиркеме мамлекеттик сатып алуулар сайтында жарыяланган берилмелерди онлайн режиминде эсептеп аналитика болугуно жарыялап турат. Эл аралык логистика жогорку мектебинин магистри Анастасия Голощапова «Мамлекеттик сатып алуулардын натыйжалуулугу» модулун тандап, эсептелинген берилмелердин негизинде орус тилинде анализ жасады.
Алдаберген Максат Абунасырулы, Ашикеев Нурсултан Жилкелдиевич
Илимий - изилдөө иш
1661 | 0
Баалуу металлдарды, рудаларды жана концентраттарды ташуунун өзгөчөлүктөрү.
Бул макалада биз баалуу металлдардын кыймылынын жана мыйзамдуу жөнгө салуу аспектилерин карап чыктык. Бул процесстин логистикалык чынжырын оптималдаштыруу үчүн гана эмес, ошондой эле мамлекеттин маалымат агымын мыйзамдык жөнгө салуу мамилесине жакшыртуу боюнча өз сунуштарын беришти. Негизги сөздөр: асыл таштар, бажы органдары, логистика, лицензия, жеткирүү тармагын башкаруу, ТЭИ, ЕАЭБ, контрабанда, документтерди тариздөө. Баалуу металлдар ар дайым мамлекеттердин, коллекционерлердин, контрабандисттердин жана башка көптөгөн адамдардын көңүл чордонунда болуп келген. Бул көңүл буруу менен, алар жаратылышта өтө аз кездешкендиктен таланттуу болушат. Жаратылышта баалуу металлдар дээрлик ар дайым эркин (жергиликтүү) абалда кездешет. Бул жагынан алып караганда, алардын казып алуу жана ташуу контролдоо абдан көп учурда көп байланыштуу көптөгөн өлкөлөрдүн көйгөйлүү маселе болуп саналат чоң. Өлкөдө баалуу металлдарды ташуунун бардык ишке ашырылуучу жүктөрү Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары менен жөнгө салынат, мында маанилүү звено 14-жылдын 2017-сентябрында баалуу металлдарды жана кошумча алынуучу металлдарды камтыган кендерди, концентраттарды жана калдыктарды Кыргыз Республикасынын аймагынан ташып чыгуу жана Кыргыз Республикасынын аймагына алып келүү тартиби ойнойт. Баалуу металлдарды жөнгө салуу жана кыймылы Кылмыш-жаза жана башкаруу кодексинин объектиси болуп саналат. Ушул жана башка эрежелер баалуу металлдар жана таштар менен иштөөдө логистикалык шилтемелерди жөнгө салат: казып алуу; ташуу жана сактоо; кайра иштетүү жана кайра иштетүү; таркатуу жана сатуу. Баалуу металлдарды трансчек аралык ташуу өзгөчө мааниге ээ жана мамлекет тарабынан да, бажы органдары тарабынан да, ТЭИнин катышуучулары тарабынан да Кунт коюп көңүл бурууну талап кылат. Мамлекеттик чек ара аркылуу асыл таштарды өткөрүү өзгөчө мамлекеттик көзөмөлгө алынат, анткени ири. - ЕЭК Коллегиясынын 21.04.2015-жылдагы "тарифтик эмес жөнгө салуу жаатындагы ченемдик укуктук актылар жөнүндө"чечими. Бирдиктүү тизменин 2.10-бөлүмү (баалуу металлдар жана баалуу металлдарды камтыган чийки товарлар); -Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 20-апрелиндеги токтому Реш 156 "үчүнчү өлкөлөр менен соодада тарифтик эмес жөнгө салуу чаралары колдонулган товарлардын бирдиктүү тизмесине киргизилген товарларды экспорттоого жана импорттоого уруксат берүүчү документтерди берүү боюнча эксперттик корутунду берүүчү уюмдардын жана ыйгарым укуктуу органдардын тизмесин бекитүү жана тарифтик эмес жөнгө салуу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"; - "Тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" жана "экспорттук контроль жөнүндө"Кыргыз Республикасынын мыйзамдары; Баалуу металлдар чөйрөсүндөгү ТЭИ үчүн жыйынтыктоочу уруксат берүүчү документ болуп эм министрлиги тарабынан берилген лицензия эсептелет. Баалуу металлдар чөйрөсүндөгү ТЭИ үчүн жыйынтыктоочу уруксат берүүчү документ болуп Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги тарабынан берилген лицензия эсептелет. Дагы бир зарыл документ-бул келип чыгуу сертификаты. ДТ тапшыргандан кийинки акыркы этап бажы төлөмдөрүн төлөө үчүн акча каражаттарын текшерүү болуп саналат. Белгилей кетүүчү нерсе, логистикалык жактан алганда, жол-жоболоштуруу жана документ жүгүртүү процесси баалуу металлдарды анын звенолорунун бири катары ташууну эске алганда, жеткирүү чынжырынын натыйжалуулугун бир кыйла төмөндөтүшү мүмкүн. Ошондой эле, баалуу металлдарды ташуудагы кыйынчылыктар ЕАЭБдин жөнгө салуучу мыйзамдарынын өзгөчөлүгүнүн, бир катар терминдерди чечмелөөдөгү боштуктардын жана эл аралык классификациядан Олуттуу айырмачылыктардын негизинде келип чыгары маанилүү. Акыркы жылдары Кыргыз Республикасынан баалуу металлдарды мыйзамсыз алып чыгууга байланыштуу укук бузуулардын саны кескин өсүп жатат, бул бул чөйрөгө терс таасирин тийгизүүдө. Бажы жагынан жол-жоболорунун жана методдорунун бекемделишинин маанилүүлүгүнө. Шилтемелер тизмеси 1) к.и. баалуу таштарды бажы чегарасы аркылуу жыйнакта // өткөрүү: билим берүү жана илимдин актуалдуу маселелери. Эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары боюнча илимий эмгектердин жыйнагы. – 2018. - 72-74-бб 2) н.А. Тарасова, О.а. Безрукова баалуу металлдарды жана асыл таштарды Бажы союзунун бажы чек арасы аркылуу өткөрүү механизмин жана тартибин өркүндөтүү: заманбап трансформациялардын шарттарында ЕАЭБ өлкөлөрүнүн региондору. Эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары жыйнагы. Жооптуу редактор В.и. Тарасов. – 2017. - 79-85-бб. 3) http://mineconom.gov.kg/ru - Экономика жана соода министрлигинин сайты. 4) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32462876&pos=3;-106#pos=3;-106 5) https://metalspace.ru/education-career/education/referat/645-blagorodnye-metally.html
ГА
Голощапова Анастасия
Илимий - изилдөө иш
1576 | 0 | 29
Анализ соответствия Закона «О государственных закупках» Кыргызской Республики и Соглашения по правительственным закупкам Всемирной Торговой Организации
Калиева Аян Аскатовна
Илимий - изилдөө иш
1336 | 0 | 13
Сатып алуу логистикасы: жеткирүүчүнү тандоонун жеткирүү чынжырынын натыйжалуулугуна тийгизген таасири
Эл аралык сатып алуу практикасы көрсөткөндөй, логистикалык концепцияны кабыл алган жана анын негизинде стратегияны курган компаниялар товарларды же кызмат көрсөтүүлөрдү сатуудан алынган пайданын инвестицияланган капиталга катышын чагылдырган эң жакшы көрсөткүчкө ээ. Сатып алуу логистикасы ишкананын даяр продукциясын сатуу менен байланышкан чыгымдарга таасирин тийгизет. Мамлекеттик заказ саясаты улуттук социалдык-экономикалык саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын негизги милдеттерин чечүүгө салым кошо алат. Мисалы, чакан жана орто ишканаларды, айрым аймактарды, калктын аярлуу катмарын колдоо, айлана-чөйрөнү коргоо. Ошол эле учурда экономикалык саясаттын максаттары мамлекеттик контракттарды башкаруунун рационалдуу багыттары менен дайыма эле шайкеш келе бербейт, алар негизинен конкурс аркылуу атаандаштыкты камсыз кылууну жана баа менен сапаттын эң жакшы катышы бар товарларды сатып алууну камтыйт. Ошентип, баа преференциялары аркылуу улуттук берүүчүлөрдү колдоо саясаты бул принциптерди бузат, бирок өнөр жай саясатынын көз карашы боюнча актоого болот. Мамлекеттик тендерлерге ата мекендик өндүрүшчүлөр гана эмес, чет өлкөлүк компаниялар да катышат же жок дегенде катышууга арыз беришет. Чет өлкөлүк жеткирүүчүлөргө карата ар бир өлкө кирүү режимин белгилейт, ал көбүнчө олуттуу чектөөлөргө ээ. Импорттук тарифтердин ставкалары олуттуу төмөндөтүлгөн жана төмөндөө уланып жаткан шарттарда мамлекеттик сатып алуулар эл аралык сооданы андан ары либералдаштыруу үчүн негизги түрткүлөрдүн бири бойдон калууда. Ошентип, азыркы учурда мамлекеттик заказда тышкы сооданы жөнгө салуу чөйрөсүндө эки карама – каршы тенденция - протекционизм жана чет өлкөлүк компаниялардын жеткиликтүүлүгүн либералдаштыруу өнүгүп жатат. Акыркысы ДСУну мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө макулдашуунун алкагында көп тараптуу деңгээлде жөнгө салуу инструменттерин түзүүдө жана өнүктүрүүдө гана эмес, ошондой эле өсүштүн кошумча булактарын табуу жана пайдалануу жана тышкы экономикалык кызматташтыкты интенсификациялоо зарылчылыгына байланыштуу ушундай процесстердин аймактык деңгээлге жетүүсүндө да чагылдырылат. Биринчи тенденция көптөгөн мамлекеттер мамлекеттик сатып алууларды эл аралык соодада тарифтик эмес тоскоолдук катары колдонушууда. Көптөгөн чет мамлекеттерде мамлекеттик керектөөлөрдү канааттандыруу максатында мамлекеттик контракттарды пландаштыруунун, жайгаштыруунун жана аткаруунун бирдиктүү циклин башкаруу технологиялары колдонулат. XX кылымдын 90-жылдарынын башында Европа өлкөлөрүндө тооруктарды өткөрүү практикасы тиешелүү документтерди даярдоо жана кол коюу менен коштолгон төрт этапты камтыган. Автор: бакалавр Калиева Аян Аскатовна Илимий жетекчиси: экономика илимдеринин доктору, профессор Уметалиев А.С. Бүтүрүүчү квалификациялык иштин толук тексти жүктөп алуу
Бекк Виктория
Илимий - изилдөө иш
2484 | 0
Туризм чөйрөсүндө заманбап логистиканы өркүндөтүү
Кыскача: бул макалада туризм тармагында заманбап логистиканы өркүндөтүү каралат. Негизги сөздөр: логистика, туризм, транспорт, маршрут. Азыркы учурда, логистикалык жараяндардын жана технологияларды өнүктүрүү, өндүрүштүк, экономикалык, коомдук жана экономикалык иш-чаралардын ар кандай чөйрөлөрүн камтыйт, ошондой эле туристтик продукт жүгүртүү чөйрөсүндө логистиканы пайдалануу. Туризмге элдик экономиканын өзүнчө ири жана өз алдынча экономикалык комплекси катары мамиле кылуу керектигин белгилей кетүү керек, анткени бул тармак ар кандай тармактардын ишканаларын жана фирмаларын камтыган ар кандай тармактарды бириктирет. Туристтер өз кезегинде сатып алуучулардын ролунда болушат, мында ар бир адам эс алуу учурунда бардык муктаждыктарын канааттандырууга умтулат. Кызматтарды, товарларды жана ар кандай туристтик жумуштарды төлөө менен, туристтик саякатка болгон суроо-талап калыптанат жана демек, бул тармактын өзү каржыланат. Глобалдашуунун өсүп жаткан шарттарында дүйнөлүк туристтик индустрия Кыргыз Республикасы үчүн артыкчылыктуу кызыкчылыкты жана чоң келечекти көрсөтөт. Кыргызстандын жаратылышынын жана маданий мурастарынын уникалдуу потенциалын пайдалануу менен дүйнөлүк экономиканын туристтик тармагына шайкеш интеграцияланып, иш менен камсыз кылуунун жана калктын кирешелеринин туруктуу өсүшүн камсыз кылуу, туризм менен чектеш тармактарды өнүктүрүүгө дем берүү жана экономикага чет өлкөлүк инвестициялардын агымын көбөйтүү менен республикада туризмди интенсивдүү өнүктүрүүгө жетишүү зарыл. Туризмдин бүтүндөй дүйнөлүк экономикага, ошондой эле айрым өлкөлөрдүн жана региондордун экономикасына тийгизген таасиринин туруктуу өсүшү дүйнөлүк экономиканын калыптанышы жана өнүгүшү менен коштолгон эң маанилүү, туруктуу жана узак мөөнөттүү тенденциялардын бири болуп саналат. Туризмдин улуттук экономиканын өз алдынча ири тармагына айланышы айкын болууда, анын ишмердүүлүгү калктын өзгөчө керектөөлөрүн канааттандырууга багытталган. Бул муктаждыктардын ар түрдүүлүгү туристтик ишканалар тарабынан гана эмес, башка тармактардын ишканалары тарабынан да канааттандырылат, бул экономиканын өнүгүшүнө мультипликативдик таасир этүүчү факторлордун бири катары туризмдин маанисин шарттайт. Туризм дүйнөлүк интеграциялык процесстердин факторлорунун бири болуп саналат, ал эми туристтик бизнес азыр экономиканын маанилүү секторуна айланууда. Кыргыз Республикасында туризмдин жашоого жөндөмдүү индустриясын өнүктүрүү үчүн зарыл баштапкы өбөлгөлөр бар. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө бузулбаган жерлерге, укмуштуу окуялуу туризмге болгон кызыгуу өсүп жаткандыктан, Кыргызстан дүйнөлүк туристтик рынокто татыктуу орунду ээлей алат. Кыргыз Республикасы Евразиянын борборунда, Европа менен Азиянын, түндүк менен түштүктүн ортосундагы келечектүү авиациялык, транспорттук жана экономикалык артериялардын кесилишинде жайгашкан. . Бул жааттагы башкы милдет-түз эл аралык аба каттамдарын жөнгө салуу менен республиканы чет өлкөлүк туристтер үчүн жеткиликтүү кылуу, бул үчүн бир катар иш-чараларды жүргүзүү зарыл, анын ичинде: атаандаштыкка жөндөмдүү авиакомпаниялардын авиациялык ташуу рыногунда иштөө үчүн шарттарды түзүү, учуулардын коопсуздугун жана жүргүнчүлөрдү тейлөө сапатын жогорулатуу. Туризм логистикасы деп түшүнүлөт: материалдык жана маалыматтык агымдарды Компетенттүү башкаруунун негизинде туристтик агымдардын кыймылын уюштуруу; жаңы өнүмдү иштеп чыгууну жана аны бөлүштүрүүнү сарамжалдуу уюштуруу. Логистиканын милдети - продукцияны керектөөчүгө жеткирүү боюнча чыгымдарды минималдаштыруу. Мында жарнамалык логистикага чоң көңүл буруу керек. Жарнамалык иш-аракеттердин багыттарын, жарнаманын артыкчылыктуу ыкмаларын, статистикалык маалыматтарга негизделген маркетингдик изилдөөлөрдү так белгилөө керек. Бардык системалар чыгымдарды азайтуу жана туристтик продуктунун сапатын камсыз кылуу боюнча иш-аракет кылууга тийиш. Логистиканын мыкты иштеши үчүн фирмада ар бир кырдаалда конкреттүү суроолорду берүү тутуму колдонулат, б.а. белгилүү бир милдеттер коюлат. Жогоруда айтылгандардан тышкары, логистика сапат жана коопсуздук маселелерин юридикалык жоопкерчилик менен байланыштырат. Фирма койгон ар кандай тапшырманы аткарууда, бул милдетти укуктук негиз менен байланыштыруу процесси дайыма болуп турат. Туристтик компаниянын логистикалык системасы (ДК) ийкемдүү системасы болуп саналат, анда элементтер тейлөө агымдарынын жана туристтердин агымынын кыймылын оптималдаштыруу функцияларын аткарган ишкананын бөлүмдөрү болуп саналат. Ички жана кирүү туризмин интенсивдүү өнүктүрүүнүн негизги жолдорунун бири туристтик индустриянын бардык уюмдарынын практикалык иш-аракеттеринде тейлөө сапатын жогорулатуу болуп саналат. Кыргыз Республикасы Евразиянын борборунда, Европа менен Азиянын, түндүк менен түштүктүн ортосундагы келечектүү авиациялык, транспорттук жана экономикалык артериялардын кесилишинде жайгашкан. Бул жааттагы башкы милдет-түз эл аралык аба каттамдарын жөнгө салуу менен республиканы чет өлкөлүк туристтер үчүн жеткиликтүү кылуу, бул үчүн бир катар иш-чараларды жүргүзүү зарыл, анын ичинде: атаандаштыкка жөндөмдүү авиакомпаниялардын авиациялык ташуу рыногунда иштөө үчүн шарттарды түзүү, учуулардын коопсуздугун жана жүргүнчүлөрдү тейлөө сапатын жогорулатуу. Туристтерди тейлөөнүн жогорку сапатын камсыз кылуу үчүн аталган автотрассаларды тийиштүү түрдө жабдуу, жол полотносунун сапатын жакшыртуу, автотрассалардын коопсуздугун жогорулатуу, трассаларды чет тилдердеги көрсөткүчтөр жана маалымат такталары менен жабдуу зарыл. Бүгүнкү күндө туризм тармагын кеңейтүү транспорттук чыгымдарды минималдаштырууга, жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү өз убагында жана коопсуз жеткирүүгө, жолдогу зыянды минималдаштырууга мүмкүндүк берген логистикалык технологияларды колдонуудан көз каранды. Туризмге элдик экономиканын өзүнчө ири жана өз алдынча экономикалык комплекси катары мамиле кылуу керектигин белгилей кетүү керек, анткени бул тармак ар кандай тармактардын ишканаларын жана фирмаларын камтыган ар кандай тармактарды бириктирет. Туристтер өз кезегинде сатып алуучулардын ролунда болушат, мында ар бир адам эс алуу учурунда бардык муктаждыктарын канааттандырууга умтулат. Кызматтарды, товарларды жана ар кандай туристтик жумуштарды төлөө менен, туристтик саякатка болгон суроо-талап калыптанат жана демек, бул тармактын өзү каржыланат. Ички туризм боюнча, актуалдуу маселелердин бири транспорттук компонентти камсыз кылуу болуп саналат. Бул көйгөй аба каттамына тиешелүү. Эл аралык ташууларга салыштырмалуу өлкөнүн ичинде аба агымын уюштуруунун жогорку деңгээли эмес, бул өлкөнүн региондорунда туризмди өнүктүрүүнү чектеген негизги факторлордун бири. Бул көйгөйлөрдү чечүү өлкө ичинде туризмди өнүктүрүүгө чоң маани берет. Колдонулган адабияттардын тизмеси: https://moluch.ru/conf/econ/archive/134/ Янковенко В.А. "туризмдеги Логистика".Конченкова А.и. "бүгүнкү илим: теориялык жана практикалык аспектилер".
Адабияттар
AnyLogicтеги моделдөө
1885 | 0 | 27
Логистика жана жеткирүү чынжырынын менеджменти
2831 | 0 | 153
Ишканаларда сатып алуулар ишин жүргүзүү
2576 | 0 | 52
Мамлекеттик сатып алууларды башкаруу - мамлекеттик фискалдык саясаттын натыйжалуу куралы
2293 | 0 | 38
Илимий-практикалык журнал, Москва, Россия
2028 | 0 | 5
Консультациялык кызматтар, консультанттарды тандоо жана пайдалануу
2093 | 0 | 6