Мыз мааныгы кошкоочунун арзанысынын зыяндылык чыгаруунун тизмеси

25/03/2024
1210 | 0 | 2

Түшүнүү:

Бул макале жемеңин азырки дурстуду аныктап, ушурдагы бузууларды көрүп, ал эле катталууну жана аяктоо системасын үңүмөтүң жана аяктоо боюнча учур жүзүтүү жаткан учурларды иштеп чыгууга, көп жерги аймактардан жерли фермерге чейинки, регионалдык консолидация точкасынан өтүп, иштеп чыгуу жана экспорт иштетүүгө чейинки жерги консолидация меркездерине дейишини эле өз абалында жасоо жана иштеп чыгууга арналган толук үйрөнүш аткарган. Тышкы экспорт обеминде көчүү, улуттук соткучтордун ачууларын жок кылуу, үчүн көп жерги курама деп жатканы менен бул жумуш көрсөтүлгөн маалыматты аныктаган макале. Бул курама уруксаттарды эле:

 • Өлкөгө каржы бардык аныктаган ачуулар үчүн көчүүнү көбөйтүүгө мүмкүндүк берүү үчүн күчтүү
 • Жерги жана тышкы соткучтордо суу-май жаракаттык стандарттарын талап кылуу үчүн суу-май жаракаттардын стандарттарын камсыздатат
 • Учурлук жемиш-жандык мамлекеттин кызматтарынын, андан башка суу-май жаракаттардын сатып алынган жарым ишкерлеринин кызматтарында арзан тезе турган ишкерлердин кызматтарынын көбөйүнө көмөктөшөт
 • Кыргызстандын жетекчилердин барагына кабыл алынган толук жарым ишкерлерди, аралык оңой да агымдагы үчүн киимдүү жеткилеңин камсыздатат.

Китептер:

 • Щербаков В.В, 2009.Основы логистики. Издательский дом Питер,
 • Бауэрсокс Д, Клосс Д, 2001. Логистика: Интегрированная цепь поставок М.: ЗАО «Олимп-Бизнес».
 • Аникин Б.А, Родкина Т.А, 2008. Логистика. Учебное пособие. ООО «Издательство Проспект».
 • Родкина Т.А, 2001. Информационная логистика. М.: Экзамен.
 • Аникин Б.А, 2003. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций: учебное пособие М.: ИНФРА- М.
 • Гаджинский А.М, 2000. Логистика: учебник М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг».
 • 2005. Московский рынок сухофруктов. IPSOS, ACDI VOCA,
 • 2006. «Рынок переработанной плодоовощной продукции Казахстана». ООО «Маркетинг-сервис Бюро»,
 • 2006. «Рынок переработанной плодоовощной продукции Казахстана», Аркетинг Сервис Бюро, Бишкек.