Ишканаларда сатып алуулар ишин жүргүзүү

18/06/2020
2274 | 0 | 50

Окуу китеби товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуунун принциптерин, укуктук негизин жана институттук схемаларын изилдөөгө арналган. Окуу куралында келтирилген билимдерди жана практикалык сунуштарды өздөштүрүү мамлекеттик сатып алуулар процессин натыйжалуу башкарууга мүмкүндүк берет. Ишкананын сатып алуу иши ишкананын коммерциялык ишинин ажырагыс бөлүгү катары стратегиялык жана башкаруучулук маселелерди чечүүнү камсыз кылат. Товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну уюштурууда оперативдик жана административдик милдеттер. Демек, бул дисциплинанын менеджмент, маркетинг, экономика, укук жана инженердик-техникалык тармактарындагы окутуу курстары менен байланыштуу ар кандай даражалары бар жана ушул сабактарга негизделген. Сатып алуунун стратегиялык маанисин жана татаалдыгын эске алганда, жогоруда аталган дисциплиналар боюнча комплекстүү мамилени талап кылгандыктан, бул дисциплинаны жогорку класстын студенттери жана тийиштүү даярдыгы бар адистер окушу керек.

Окуу китеби "Логистика", "Ишкананын экономикасы жана башкаруу", "Ишкананын коммерциялык иши" адистигинде окуган студенттерге, башка экономикалык жана башкаруучулук адистерге, бизнес курстарынын студенттерине, консультанттарга жана эксперттерге арналган. товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуу процесси.