Туруктуу өнүгүү үчүн сатып алуулар: эл аралык тажрыйба

29/11/2021
1269 | 0 | 31
Шадрина Е.В., Ромодина И.В.**

Аннотация

Макала “туруктуу” мамлекеттик сатып алууларга (Stainable Public Procurement) арналган, аны ишке ашырууда экономикалык натыйжалуулук менен бирге айлана-чөйрөгө таасири да эске алынат жана социалдык көйгөйлөр чечилет. Мамлекеттик сатып алуулар туруктуу өнүгүүгө кандай салым кошо алат, сатып алуулардын бул түрүнүн эл аралык практикасы кандай, туруктуу сатып алууларды ишке ашыруу үчүн кандай укуктук жөнгө салуу талап кылынат, туруктуу сатып алууларды ишке ашырууга кандай факторлор көмөктөшөт жана тоскоолдук кылат - бул маселелер ушул макалада талкууланат. Чет элдик илимий изилдөөлөрдү, эл аралык уюмдардын отчетторун, ченемдик-укуктук актыларды талдоо, туруктуу сатып алууларды колдонуу боюнча эл аралык тажрыйбаны изилдөөнүн негизинде авторлор мамлекеттик сатып алуулар эмне үчүн туруктуу өнүгүүгө салым кошо ала тургандыгы жөнүндө тыянак чыгарышат. Сатып алуулар, ошондой эле туруктуу сатып алуулар иш жүзүндө кандайча ишке ашырылып жатканын кыскача көрсөтүп турат. Саясий эрктин болушу, туруктуу сатып алуулардын маңызын түшүнүү, сатып алуулардын бул түрүн укуктук жана методологиялык жактан камсыз кылуу, сатып алуулар боюнча адистерди маалыматтык камсыздоо туруктуу сатып алууларды ийгиликтүү ишке ашырууга көмөктөшүүчү факторлор болуп саналат, ал эми мамлекеттик жетекчилер тарабынан колдоонун жоктугу маалымат жана кесипкөйлүк сатып алуучулардын билими аларды ишке ашырууга тоскоолдук кылат. Туруктуу сатып алуулар боюнча эл аралык тажрыйбанын жогоруда келтирилген талдоосу, аларды укуктук жөнгө салуунун мисалдары мамлекеттик заказчыларга туруктуу сатып алуулардын маңызын түшүнүүгө, мамлекеттик сатып алууларды туруктуу өнүктүрүүнүн механизми катары пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууга мүмкүндүк берет жана, балким, дагы чечкиндүү кадамдарга түртөт. Сатып алуулар, алардын ишмердүүлүгүнө туруктуулуктун элементтерин киргизүү боюнча аракеттер.