Шаар транспортунун өнүгүүсү: КГТУдагы конференциянын негизги чыгымдары

29-02-2024
355

27 февраля 2024-жылда, И. Раззаков атындагы Кыргыз Республикасынын техникалык университетинин конференц-залында, Бишкек шаарынын аялдамасы, транспорт жана транспорттык инфраструктуранын көрсөткүчтөрү, трафиктик күзөт үчүн Мамлекеттик Башкылыктын жеткиликтүү маалыматтык кеңеши, Бишкек шаарынын жол жана транспорт инфраструктурака көрсөткүчтөрү, Бишкек шаарындагы жолдордун безопастыгын сактоо мекемесинин башчысы, Бишкек эл аралык пассажирлердин автотранспорттук мамлекеттик инстиуту, Бишкек эл аралык пассажирлердин автотранспорттук университети, муниципалдык ишканалардын башчылары менен алардын жеткиликтүүлөрү, "Альянс Бус Ассоциациясы" катышуучулары, жамияттык сектордун представителдери жана эксперттер - көрсөткүчтөрү, окуучулары жана окуучулары менен бириктирилген Мамлекеттик Башкы мектептин мүэллимдери.

Мероприяттин организаторлору Бишкек шаарынын аялдамасы, И. Раззаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин Мамлекеттик Башкы мектеби жана Бишкек шаарынын жалпы пассажирлердин автотранспорттуу көчмөлөрү менен жол-торуу инфраструктурасынын жеткиликтүүлөрү жана дору-транспорттуу инфраструктуранын жеткиликтүү маалыматтык кеңеши Координациялык Кеңеш болуп эсептелди.

Жалпы столдун зайытуу максаты - Бишкек шаарынын трафиги проблемаларын талаптарды тартыш жана адамдардын жана жанааруу инфраструктурага кызмат көрсөтүүн жөнүндө берген шарттуу өзгөрүүлөрдү турутат. Кошумча деме билдирүү менен мемлекеттик башкылык жана трафик проблемаларынын берилген маалыматтарды уюштуруу менен бирге жөнөтүлгөн көрсөткүчтөрү капчылап чыгуусун учурдуу.

Мамлекеттик Башкы мектептин мүэллими Кыдыков А.А.дын доклады, алардын анализ күзөт жана трафик тикиштүү себептеринин жана аларды жоюңуз жогоруда болгон улуттары тууралууда болгондо болгон.

Бишкек шаарынын аялдамасынын жана Бишкек шаарынын пассажирлердин автотранспорттуу мамлекеттик инстиутунун башчысы Талант Капаров, мамлекеттик мамлекеттинин жана жанааруу инфраструктурасынын маалыматтык кеңеши кызматтарынын жаңылоо жөнүндө аныктамалар берген.

1 жана 3 курстун Мамлекеттик Башкы мектептин мүэллимдери тарабынан бирге иштешкен Мамлекеттик Башкы мектептин Мамлекеттик Башкы мектептин окуучулары, Логистика Клубунда, болуштурулган жалпы маалыматтардын алыс-келүүлөрү менен беришти. Ошолтоо топтуулар топтосуу топтосулары менен бирге беришти - жеке автотранспорттуу көчмөлөрүнүн жүктөлүүсү менен аткарган станциялардын жүгүнүн сактоо менен бирге жолдордун мониторингин жүргүзүү.

Бишкек шаарынын жол жана транспорт инфраструктурасынын маалыматтык кеңешинин директору Ренат Султанмамытов Бишкекте автоматизацияланган дору жүргүндү жөнөтүү жөнүндө маалыматтар берди жана проекттин өзгөрүүлөрү үчүн күнөөкөй көзүн карата. Мамлекеттик Башкы мектептин профессору Шабданалиев Т.М. городдогу троллейбустун колдонуунун эффективдигинин изилдөөлөрү менен бугунга чейинки перспективаларын текшерди.

Зааптануу боюнча жергиликтүү болуп тасталган конференциянын чоң тапшыруунда, Бишкек шаарынын мэриясы, анындагы бөлүмдөрү жана И. Раззаков атындагы КГТУ көрсөткүчтөрү менен жумурткалыштык иштерди жөнөтүү жана маалыматтык кеңеши. Резолюция ошондой эмнең иштейтин жакшы берилишине байланышат - дору инфраструктурасынын көрсөткүчтөрү, жолдордун жылын орнотуу, GPS технологияларынын колдонуу жана кызматтын саптырууну көрсөтүү. Эң алдан жумурткалыштык иштерди бириктирген дейилдик - трафиги көрсөтүү жөнүндө көрсөткүчтөрүн күчтүү көрсөтүүлөрү менен башка баскылардын жүрүү жөнүндө, калтыруу жөнүндө, алардын бизнес жана аймақтык сектордордун маалыматтык кеңеши жана каражаттардын кеңештери менен бирге камсыздоо. Жумурткалыштык тургутканча, азыркы жумурткалыштык иштерди ылайыктайт, дагы жумурткалыштык кеңешин көпчүлүк боюнча жумурткалыштык иштердин болушуу алдында белгиленген.

Галерея