Мамлекеттик сатып алуулардын практикасын изилдөө

28/03/2023
894 | 0
Уметалиев А.С.
Кармышева А.К.

Бул макалада мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү маселелери, эл аралык тажрыйбаны колдонуу мүмкүнчүлүгү талкууланат. Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүнө таасир этиши мүмкүн болгон олуттуу өзгөрүүлөрдүн ичинен чакан сатып алууларды жүргүзүү жолжоболорун жөнөкөйлөштүрүү, электрондук коммерция инструменттерин колдонууну колдоо, учурдагы жана аяктаган сатып алуулардын бирдиктүү электрондук маалымат базасын (архив) жүргүзүүнү белгилесе болот. жана андан аркы талдоо үчүн статистикалык базаны түзүү.

Түйүндүү сөздөр: мамлекеттик сатып алуулар, сатып алуулар планы, мыйзамдар.

Тизмеси:

  1. Баранова, В.П. Экономика и организация научной и хозяйственной деятельности // Инноватика и экспертиза. – М.: 2015
  2. Mortgages in transition economies, Европейский банк реконструкции и развития, Лондон, 2007. Доступное по адресу: www.ebrd.com/downloads/research/ guides/mit.pdf
  3. Журнал институциональных исследований Учредители: Humanitarian Perspectives Publishing House ISSN: 2076-6297eISSN: 2412-6039