Мамлекеттик ишканалардын сатып алуу иштерин уюштуруу

27/06/2023
870 | 0
А.Т.Турусбекова
А.В.Литвинова
А.А.Орозонова

Электрондук сатып алуулардын түшүнүгү жана түрлөрү каралат. Электрондук сатып алуулар технологиясын активдүү киргизүү үчүн айдоочулар аныкталды. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик уюмдарынын сатып алуу процесстерин уюштуруу кыскача мүнөздөлөт. Мамлекеттик сатып алуулардын укуктук аспектисине өзгөчө көңүл бурулду. Ошондой эле электрондук сатып алуулардын негизги көйгөйлөрү жана аларды чечүү жолдору каралат.

Түйүндүү сөздөр: сатып алуулардын логистикасы, электрондук соода аянтчалары, цифралык кол тамга, электрондук соода, сатып алуулар бөлүмү, мамлекеттик сатып алуулар порталы

Китептердин тизмеси

1. Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» от 3 апреля 2015 года № 72

2. Положение о применении рамочного соглашения от 31.12.2019

3. Юдина М. Трудности перевода. Роль закупок в становлении инновационной экономики // Информационно-аналитическое издание «Бюллетень Оперативной Информации «Московские торги». 2015. № 11. С. 46–49.

4. http://zakupki.gov.kg/popp/

5. Ассоциация электронных торговых площадок [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: http://www.aetp.κg