Транспорт жана логистикалык системаларга инвестициялардын натыйжалуулугун баалоо

04/07/2023
1076 | 0
Д.Р.Алмазбеков
А.К.Долотбакова

Макалада транспорттук-логистикалык системаларга инвестициялардын натыйжалуулугун баалоонун негизги маселелери каралат, алар транспорттук системаларды каржылоого программалык- багытталган мамилени колдонуунун алкагында бюджеттик каражаттарды сарамжалдуу пайдалануу жагынан ар кандай деңгээлдерде маанилүү болуп калышы мүмкүн.

Түйүндүү сөздөр: транспорттук жана логистикалык система, логистикалык чынжырлар, инвестициялар, материалдык агымдар, финансылык агымдар, дүң киреше, жалпы чыгымдар, нарк функциясы, туруктуу чыгымдар, өзгөрүлмө чыгымдар

Китептердин тизмеси

1. Надирян, С.Л. Влияние транспорта на инвестиционную привлекательность региона. /С.Л. Надирян, Д.Ю. Дудник, А.О. Гибашева // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. - 2013. - № 5. - С. 146-150.

2. Коновалова, Т.В. Влияние инвестиций в основной капитал транспорта на развитие экономики региона / Т.В. /Коновалова, С.Л. Надирян // Вестник Саратовского государственного технического университета. -2013. - Т. 2. - № 2 (71). - С. 333-336.

3. Коновалова, Т.В. Оптимизация инвестиций транспортно-логистическую деятельность предприятия. / рян // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2013. - №3. - С. 208-210.